0

Ely-keskus ei puolla kalankasvatuksen lisäämistä Virolahden matalissa vesistöissä – uusi laitos voidaan perustaa, jos muualla vähennetään

Lausunnossaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kaakkois-Suomen ely-keskus katsoo, että kalankasvatuksen mukanaan tuomaa vesistökuormituksen lisäämistä ei tule sallia Virolahdella Tuuholmin pohjoispuolella.

Keskus muistuttaa, että kysymys on matalasta ja rehevästä, sekä välttävässä ekologisessa tilassa olevasta vesistöstä. Kalankasvatuksen lisääminen alueella ei ole keskuksen näkemyksen mukaan Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman ja sen vuosille 2016-2021 tehdyn toimenpideohjelman tavoitteiden mukaista.

Ely-keskus toteaa lisäksi, että kalankasvatuksen painopistettä tulee siirtää Virolahden sisäalueelta ulommaksi virtaus- ja syvyysoloiltaan paremmille alueille. Näin ollen keskus ei puolla kasvatusmäärien lisäämistä Tuuholmin pohjoispuolella, eli lahden sisäalueella. Pikemminkin nykyistä verkkoallaskasvatusta tulisi siirtää avoimemmille merialueille sijainninohjaussuunnitelman mukaisesti.

Edellytyksenä kasvatusmäärän lisäämiselle Tuuholmin eteläpuolella ely-keskus pitääkin kasvatusmäärän vähentämistä lahden matalammalla ja rehevämmällä sisäosalla.

 

Lisäkasvatuslupia ovat hakeneet alueella toimivat Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Tuuholman Lohi Ky ja Kellosalmen Lohi Oy.

Nakarin tarkoituksena on perustaa uusi kasvattamo Puuluotojen alueelle Kavonselälle, joka on paikkana parempi vesistöjen kannalta.

Tuuholman Lohi Ky ja Kellosalmen Lohi Oy ovat sen sijaan hakeneet lupia kasvatuksen lisäämiselle Tuuholmin pohjoispuolisella alueella, jota ely-keskus siis pitää huonona alueena.

Kaakkois-Suomen ely-keskus antoi näin lausuntonsa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle Virolahden kalanviljelylaitosten tuotannon kasvattamista koskevista hakemuksista.

 

Lausunnossa muistutetaan myös siitä, että itäisen Suomenlahden rannikkovesistä Virolahti on selkeästi rehevin sisälahti Kaakkois-Suomen alueella.

Lahti on matala ja veden vaihtuvuus on kapeiden salmien kautta varsin heikkoa. Lahden vedenlaatuun vaikuttaa erityisesti Virojoen kautta tuleva valuma-alueen hajakuormitus, mutta lahtialueen tilaan on osaltaan vaikuttanut myös aiempi ja nykyinen pistekuormitus, kuten kalankasvatus ja aiempi Virojoen taajaman jätevedenpuhdistamo.

Rehevyys ja kuormituksen vaikutukset näkyvät Virolahdella veden sameutena, verkkojen ja vedessä olevien rakenteiden limoittumisena, ajoittaisina levähaittoina ja matalien rantojen vesikasvillisuuden runsastumisena, liettymisenä ja umpeenkasvuna.

Vaikka Virojoki tuokin pääosan kuormituksesta rehevöityneelle sisälahdelle, eivät vesienhoidon tavoitteissa pysyminen mahdollista luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvan ravinnekuormituksen lisäämistä Virolahden alueella, lausunnossa painotetaan.